بيش از ۴۵۰ مقاله فارسي و لاتين در خصوص

 

كمومتريكس

 

شبكه عصبي مصنوعي و

 

استخراجهاي نقطه ابري شدن

 

و

 

هر نوع كتاب لاتين و فارسي (شيمي و مهندسي شيمي

 

مهندسي مكانيك 

 

 برق جوشكاري  و غيره ) را از ما بخواهيد. 

 

 

حلال مشكل پايان نامه ها و سمينارهايتان هستيم.

 

 Masoumi1979@gmail.com

  

۰۹۱۷۷۴۱۰۹۶۲

+ نوشته شده توسط فخرالدین معصومی یاسوج (گچساران) در یکشنبه چهاردهم آذر 1389 و ساعت 12:33 |
بررسی جایگزینی عنصر فاز ثابت به جای واربرگ در سیستمهای محافظت از خوردگی

بخش1)تئوری خوردگی................................. 3        

 (1-1)تعریف خوردگی................................3                                                                                

(1-2)محیطهای خوردگی................................3                                                  

(1-3)خسارت ناشی از خوردگی ........................3                                       

(1-4)طبقه بندی خوردگی.............................4                                                  

(1-5)اثر عوامل محیطی بر خوردگی.....................4                                  

(1-6)انواع خوردگی.................................5                                                            

(1-7)پوششهای محافظت از خوردگی......................6                                  

(1-8)اماده کردن سطح...............................6                                                        

بخش2)تکنیکهای ایمپدانس الکتروشیمیایی................9              

(2-1)اشنایی با مفاهیم اولیه.......................9                                                (2-2) عنصر فاز ثابت...............................11                                                       (2-4) معادله عنصر فاز ثابت........................14                                             (2-5) شناسایی عنصر فاز ثابت بوسیله عنصرZarc....... 14               

(2-6)واربرگ....................................... 16

  (2-7) شناسایی واربرگ……………………………………….……. 16

(2-8)محدودیت های انتشار(عنصرO)………………………….…… 17

(2-9) محدودیت های انتشار(عنصرT)....................18

بخش(3)جایگزینی C.P.E باWدر سیستم های محافظت ازخوردگی.19                                                                            

(3-1)مقدمه........................................19

(3-2)بخش تجربی(محیط انجام واکنش)......................20

(3-3) دستگاههاو نرم افزار.........................22

(3-4)طراحی مدل....................................22

(3-5) بحث و نتیجه گیری...............................27

(3-6)نتیجه گیری...................................36

بخش(4)مراجع........................................37

 

 

 

 

 

محاسبه ثابتهای پايداری   با اسيدهای آمينه آلانين ، والين و لوسين

 فهرست مطالب                                                                                 شماره صفحه

پيشينه تحقيق

فصل اول : بررسی خواص و ويژگيهای فلز نيکل 

(1-1)       تاريخچه

(1-2)       نيکل

(1-3)       عنصر

(1-4)       وجود نيکل در طبيعت و کاربرد آن

(1-5)       اهميت اندازه گيری نيکل

(1-6)       ترکيبات نيکل

(1-7)       ترکيبات دوتايی نيکل

(1-8)       نمکهای اکسی اسيد

(1-9)       استرئوشيمی و ساختمان کمپلکسهای نيکل  

فصل دوم : بررسی اسيدهای آمينه 

(2-1)        مقدمه

(2-2)        اهميت زيست _ پزشکی

(2-3)        ويژگيهای اسيدهای آمينه

(2-4)        خواص اسيدهای آمينه

(2-5)        ايزومری فضايی اسيدهای آمينه

(2-6)        بار الکتريکی اسيدهای آمينه

(2-7)        خاصيت اسيدی و بازی اسيدهای آمينه

(2-8)       

الف

pH ايزوالکتريک اسيدهای آمينه

فهرست مطالب                                                                                     

 فهرست مطالب                                                                                      شماره صفحه

 (2-9)  حلاليت و نقطه ذوب اسيدهای آمينه                          

(2-10)  اهميت ريشه های کربنی جانبی  

  (2-11)   روشهای جدا کردن اسيدهای آمينه

(2-11-1)       روش کروماتوگرافی روی کاغذ

(2-11-2)       الکتروفورز

 (2-12)  واکنشهای شيميايی مهم اسيدهای آمينه

فصل سوم : بررسی اسپکتروفتومتری ماوراء بنفش _ مرئی

  (3-1)  مقدمه

  (3-2)  برانگيختگی الکترونی

 (3-3)  منشأ ساختمان طيف ماوراء بنفش

 (3-4)  اصول طيف سنجی جذبی

(3-5)  انتخاب حلال در طيف سنجی UV

(3-6)  دستگاههای مورد استفاده در طيف سنجی ماوراء بنفش

(3-7)   طراحی سيستم دوپرتويی و نحوه عملکرد آن

(3-7-1)  منابع تابش

(3-7-2)  کنترل کننده شدت نور

(3-7-3)    تکفام سازها

 (3-7-3-1)  صافی ها

(3-7-3-2)  منشورها

ب

 

(3-7-3-3)  شبکه ها

فهرست مطالب                                                                                      

 

فهرست مطالب                                                                                      شماره صفحه

(3-7-3)    ظرف حاوی نمونه

(3-7-4)   آشکارسازها

 (3-8)    کاربرد طيف سنجی مرئی _ فرا بنفش

(3-9)   کمپلکس های فلزی

فصل چهارم : ثابتهای تعادل و عوامل موثر بر آن

 (4-1)  مقدمه

(4-2)   انواع ثابتهای تعادل کمپلکسها

 (4-3)  مفهوم ميکرو ثابتها

 (4-4)  محدوده پايينی و بالايی ثابت تعادل

 (4-5)  عوامل مؤثر بر ثابتهای پايداری

(4-5-1)  اثر عوامل داخلی بر ثابتهای پايداری

(4-5-2)  اثر عوامل خارجی بر ثابتهای پايداری

 (4-6)  تأثير قدرت يونی بر نظريه دبای -  هوکل

(4-7)  تأثير قدرت يونی  بر ضرائب فعاليت

 (4-8)   نرم افزار متمتيکا

فصل پنجم : بخش تجربی

  (5-1)  مواد شيميايی

  (5-2) دستگاههای مورد استفاده

  (5-3)  محلول سازی

ج

 (5-3-1)  روش محلول سازی اسيد آمينه L – آلانين

فهرست مطالب                                                                                     

 

فهرست مطالب                                                                              شماره  صفحه

(5-3-1-1)  تعيين ضرائب جذب گونه های

                و  و  ليگاند آلانين

 (5-3-1-2)  بررسی ثابت پايداری  ليگاند آلانين با فلز نيکل

(5-3-1-3)    تعيين ضرائب جذب فلز نيکل

(5-3-1-4)   توزيع گونه های مختلف اسيد آمينه

                 آلانين با فلز نيکل و مقادير ثابت تشکيل کمپلکس

 (5-3-2)     روش محلول سازی اسيد آمينه L – والين

(5-3-2-1)   تعيين ضرائب جذب گونه های

                 و  و  ليگاند والين

(5-3-2-2)    بررسی ثابت پايداری ليگاند والين با فلز نيکل

(5-3-2-3)   توزيع گونه های مختلف اسيد آمينه والين با فلز

                 نيکل و مقادير ثابت تشکيل کمپلکس

(5-3-3)      روش محلول سازی اسيد آمينه L – لوسين

(5-3-3-1)   تعيين ضرائب جذب گونه های

                و  و  ليگاند لوسين

(5-3-3-2)   بررسی ثابت پايداری ليگاند لوسين با فلز نيکل

(5-3-3-3)   توزيع گونه های مختلف اسيد آمينه لوسين با

                فلز نيکل و مقادير ثابت تشکيل کمپلکس

      (5-4)   جداول

     (5-5)   نمودارها

د

               پيوست

 

+ نوشته شده توسط فخرالدین معصومی یاسوج (گچساران) در یکشنبه چهاردهم آذر 1389 و ساعت 12:30 |

CLOUD POINT

EXTRACTION

استخراج در نقطه ابري شدن

مقدمه

اصول و تئوري سورفكتانت ها ومايسل ها

سورفكتانتها

مواردي از كاربرد هاي سورفكتانتها در صنعت و شيمي تجزيه

مايسلها

انواع مايسل ها

طبقه بندی مواد فعال کننده سطحی

مکانیسم تشکیل مایسل

ميزان چربي دوستي و آب دوستي

عدد اجتماع(N)

كشش سطحي

كاربرد مايسل ها در شيمي

تاريخچه جداسازي در محيط مايسلي و استخراج نقطه ابري شدن

روش هاي عملي مطالعه محلول هاي ماده فعال كننده سطحي

روشهای پیش تغلیظ مبتنی بر سورفكتانتها

استخراج در محيط مايسلي (MME) چگونه كار مي كند ؟

بهينه كردن پارامترهاي MME

اثر pH محلول

اثر غلظت سورفكتانت

اثر دما و مدت زمان نگهداري نمونه ها

اثر قدرت يوني و سانتريفوژ

عامل كي ليت كننده

كاربردهاي MME و مروري بر كارهاي انجام گرفته در گذشته

MME تجزيه تركيبات آلي

روش اجراي MME در تجزيه و گونه شناسي يونهاي غير آلي

تجزيه گونه شناسي

جايگاه MME در تجزيه آنيون ها

آناليت هاي محيطي

آناليت هاي بيولوژيكي

تنظيم خودكار MME

جفت شدن ناپيوسته MME با FIA

جفت شدن پيوسته MME با FIA

……………………..

……………………….

……………………..

 

 

 

 

 بیوسورفکتانت

 

 

 

 

اسمبل

فهرست مطالب:

 

آشنایی با قطعات سخت افزاری                                                                                                                      2

مادربورد                                                                                                                                                    2

CPU                                                                                                                                                                        6

RAM                                                                                                                                                                      8

کارت گرافیک                                                                                                                                                             10

کارت صدا                                                                                                                                                                 11

کارت فکس مودم                                                                                                                                         13

هارددیسک                                                                                                                                                                 14

فلاپی درایو                                                                                                                                                                16

CD DRIVE                                                                                                                                                            17

مانیتور                                                                                                                                                                      20

صفحه کلید و ماوس                                                                                                                                     21

پرینتر                                                                                                                                                                        21

کارت شبکه                                                                                                                                                                21

کارت TV                                                                                                                                                  22

کارت I/O                                                                                                                                                                 22

قلم نوری                                                                                                                                                    22

رسیور کارت                                                                                                                                                              22

اسکنر                                                                                                                                                                       23

پلاتر                                                                                                                                                                         23

کیس و پاور                                                                                                                                                                23

کولر CPU                                                                                                                                                                25

اسمبل قطعات کامپیوتر                                                                                                                                                 27

احتیاط ها                                                                                                                                                   27

مطالعه کتابچه مادربورد                                                                                                                               28

نصب CPU                                                                                                                                                               29

نصب حافظه                                                                                                                                                               30

محکم کردن مادربورد در داخل کیس                                                                                                               31

تست اول                                                                                                                                                   34

نصب وسایل ذخیره سازی                                                                                                                             36

اتصال کابلهای DATA و POWER                                                                                                            38

نصب کارتهای expansion                                                                                                                         40

تست اصلی                                                                                                                                                                41

روشن کردن کامپیوتر و نصب سیستم عامل                                                                                             

 

 

پارتیشن بندی :قسمت بندي ديسك سخت (Hard Disk )

اجراي Fdisk

برنامه براي پارتيشن بندي ديسك سخت بكارمي رود و همراه Dos وجوددارد

كاربردهاي اين برنامه به قرار زير است :

1-ايجاد پاريشن نخستين Dos

2-ايجاد پاريشن توسعه بافته Dos

3-ايجاد درايو منطقي

4-گزينش پارتيشن فعال

5-حذف پارتيشن

6-دريافت اطلاعات درباره پارتيشن

7-ارايه خدمات به چند سخت ديسك

 

 

                پيوست

+ نوشته شده توسط فخرالدین معصومی یاسوج (گچساران) در سه شنبه چهارم آبان 1389 و ساعت 14:5 |

Nonrandom factor model for the excess Gibbs free energy of sugar solutions

Excess Gibbs free energy, Sugar, Water activity, Activity coefficient

ارائه مدلي به منظور کسب اطلاعات از عملکرد مته حفاري

 ضريب هندسي – انرژي مخصوص– مقاومت حفاري - نمودار E-S – بازدهي

تأثير عوامل پفزاي شيميايي بر ميزان شبکه اي شدن فوم پلي اتيلن

: فوم پلي اتيلن، عامل پفزا، ژل

Application the UNIQUAC-NRF model to study the solubility of H2S & CO2 in MEA & AMP

Vapor-Liquid Equilibria, Alkanolamines, CO2, H2S, UNIQUAC-NRF model

بررسي فرايند غني سازي شکر با ويتامين A

retinyl palmitate_premix_شکر_ويتامين A

بررسي خواص اسيدي و بازي  لانتانيم فسفات و انواع بهبود يافته آن در واکنش  متيلاسيون  انتخابي کاتکول

 متيلاسيون - کاتکول- گاياکول- فسفات لانتانيم

مدلسازي کوره دوار گچ

مدل رياضي،کوره دوار، واکنش دهيدراته شدن، فازهاي موجود در کوره

مدلسازي آزمايش مقاومت نشتي در شبكه پلي اتيلني گازرساني

پلي اتيلن،  شبكه گازرساني،  مدلسازي، آزمايش مقاومت نشتي.

روش هاي تحقيق تجربي  و محاسباتي در مهندسي شيمي

روش¬هاي تحقيق_ روش تجربي_ روش محاسباتي_ مهندسي شيمي

استفاده از ترموديناميك آماري در تعادلات فازي و تخمين خواص سيالاتي مواد داراي کاربردهاي صنعتي

: ترموديناميک آماري, معادلات حالت, معادله SAFT, بهم پيوستگي, تعادل فازي، ترکيبات BTX

رفتار تركيبات آلي فرار در حوضچه هوادهي واحدهاي تصفيه فاضلاب صنعتي

تصفيه بيولوژيك – تركيبات آلي فرار- اتيل بنزن – حوضچه هوادهي – هوادهي حبابي

مكانيزمهاي انتقال به هوا در  حوضچه هاي هوادهي واحد هاي تصفيه فاضلاب

تصفيه بيولوژيك – تركيبات آلي فرار- اتيل بنزن – حوضچه هوادهي – هوادهي حبابي- تبخير سطحي- دفع به محيط

مقايسه عملکرد راکتورهاي بستر ثابت و بستر سيال در توليد گاز سنتز به روش اکسيداسيون جزئي کاتاليستي متان

گاز سنتز ، اكسيداسيون جزئي كاتاليستي متان ، هيدروديناميک ، بستر سيال، بستر ثابت.

توليد گاز سنتز به روش اکسيداسيون جزئي کاتاليستي متان بر روي کاتاليست Ni/Al2O3 در يک راکتور بستر سيال حبابي

گاز سنتز- اكسيداسيون جزئي كاتاليستي متان- كاتاليست نيكل- بستر سيال حبابي.

اصلاح معادله حالت پنگ رابينسون(Peng-Robinson)وبررسي آن برروي هيدروکربنها توسط برنامه کامپيوتري

رفتار فازي هيدروکربنها-معادلات حالت-پنگ رابينسون

مطالعه تئوري و آزمايشگاهي يک آب شيرين کن خورشيدي با جابه‌جايي اجباري

آب شيرين کن خورشيدي، مدلسازي رياضي، جابه جايي آزاد، جابه جايي اجباري

طرح آزمايشات و مدلسازي آماري فرايند توليد سيکلوهگزانون به روش هيدروژن زدايي از سيکلوهگزانول در يک راکتور با جريان قالبي

طرح آزمايشات- مدلسازي آماري- شبيه سازي- روش مربعي يوناني لاتين- روش فاکتوريل کامل.

مدلسازي رياضي فرايند توليد پني سيلين در مقياس پايلوت بااستفاده از محيط كشت صنعتي

پني سيلين- تخمير صنعتي- مدلسازي رياضي

Selection of Drilling Muds Using Well Hydraulic Calculations

: Drilling Mud Selection, Hydraulic Calculations, Bingham Fluid, Power Law Fluid

Predicting Pressure Drop in Venturi Scrubbers with Artificial Neural Networks

Venturi Scrubber - Pressure Drop – Back  Propagation - ANNs

A Detailed Investigation of Particulate Dispersion from Kerman Cement Plant

Air Pollution; Particulate Dispersion; Gaussian Plume Model; Artificial Neural Networks

بررسي توليد گاز از باكتري هاي جدا شده از خاكهاي آلوده به مواد نفتي جهت استفاده در ازدياد برداشت نفت به روش ميكروبي

ازدياد برداشت نفت به روش ميکروبي- توليدات متابوليک- باکتري – نفت خام

مدلسازي ديناميکي راکتور ستوني پرشده فرايند هيدروليز متيل استات و تعيين ضرايب پراکندگي محوري

ضرائب پراکندگي محوري- هيدروليز- راکتور ستوني پرشده- مدل‌سازي- بهينه‌سازي

Study of Ethylene Adsorption on Pd

Ethylene, Adsorption, Palladium (Pd)

An Investigation on Asphaltene Precipitation Potential for Light and Heavy Petroleum Reservoirs, During Natural Depletion

Precipitation- Asphaltene- Three phase equilibrium

جامدسازي وتثبيت خاک آلوده به فلزات سنگين توسط سيمان پرتلند

جامدسازي و تثبيت- خاک آلوده به فلزات سنگين- سيمان پرتلند- آب شويي- XRD-SEM

Method of Determination of Gasoil in Gas Condensate of Khanghiran Refinery

Gas condensate – Gasoil – Distillation – Specific Gravity – Flash point

An accurate numerical approach  for  Vapor Liquid Equilibrium  calculations in a multi component system

Numerical model, VLE calculations, K-value, multi-component

New model calculates light Alkanes Solubility in TEG

Numerical model; gas dehydration; TEG; Alkanes; solubility

بهينه سازي شرايط فرايند توليد پلي استايرن ضربه پذير به منظور افزايش مقاومت شيميايي

پلي استايرن ضربه پذير

بررسي سينتيکي پديده تشکيل آسفالتين با استفاده از تکنيک اسپکتروسکوپي مادون قرمز نزديک

آسفالتين- سينتيک تشکيل- ترکيبات بازدارنده- روش اسپکتروسکوپي مادون قرمز نزديک

رفتار فازي گازهاي ميعاني همراه با ترکيبات سنگين واکسي

رسوب - واکس - گازهاي ميعاني - مدل ترموديناميکي

تبيين نقش توامان فرآواني مولكولهاي رابط و ديناميك فاز بي نظم بر مقاومت به رشد ترك پلي اتيلن در اثر تنشهاي محيطي

پلي اتيلن-ترک خوردگي در اثر تنشهاي محيطي-مولكول رابط-ديناميك فاز بي نظم

prediction of minimum miscibility enrichment by a new correlation

miscibility-gas enrichment-gas injection

بررسي اثرات افزايش روي و موليبدات بر  بازدارندگي آمينو تري متيلن فسفونيک اسيد در محافظت از خوردگي فولاد در برجهاي خنک کننده

: آمينو تري متيلن فسفونيك اسيد ، فسفات ، پلي فسفات ، روي، موليبدات .

تاثير ترکيب بازدارنده هاي آزول و فسفونات براي محافظت از خوردگي برنج در برجهاي خنک کننده

خوردگي ، بازدارنده ، فسفوناتها ، آزولها

بررسي واکنش Cr2O3 با اكسيژن

تعيين سينتيک- اکسيداسيون- Cr2O3 - CrO3 - مدل هسته ترکيب نشده

تعيين ضريب انتقال جرم در واکنش اکسيداسيون Cr2O3

ضريب انتقال جرم - رآکتور بستر ثابت - Cr2O3 - واکنشهاي گاز-جامد

بررسي ميكروسكوپي سازه‌هاي كامپوزيتي برپايه گل رس اصلاح شده با مواد طبيعي و سنتزي (روغن بزرك، الياف طبيعي و رزول)

گل رس، سريش، رزول، روغن ب‍ـزرك، موي بز، جذب، ميکروسکوپ الکترون روبشي            

بررسي خواص فيزيكي كامپوزيت‌هاي برپايه گل‌رس اصلاح شده با مواد طبيعي و سنتزي به عنوان سازه‌هاي مهندسي جديد در مناطق زلزله خيز

گل رس، الياف طبيعي، سريش، رزول، ماسه بادي، كامپوزيت

معادله صريح جديد براي پيش‌بيني فشار تشكيل هيدرات گاز

هيدرات گاز، ساختار هيدرات، ترموديناميك آماري و معادله‌ حالت

بهينه‌سازي زمان توليد پني‌سيلين از گلوکز و عصاره خيسانده ذرت

پني سيلين، متابوليت ثانويه، گلوکز، عصاره خيسانده ذرت، بيوراکتور

بررسي و مقايسه سينتيک سنتز اسيد استيک در فرآيند همگن کربونيلاسيون ‏متانول با کاتاليستهاي روديم و ايريديم

سينتيک، کربونيلاسيون همگن متانول، اسيد استيک، روديم، ايريديم

كپسول‌دار كردن نانوذرات سيليكاي اصلاح‌شده توسط كوپليمر (استايرن-متيل‌متاكريلات) به روش پليمريزاسيون امولسيوني دانه‌اي

كپسول‌داركردن - نانوذرات سيليكا – الئيك‌اسيد – پليمريزاسيون امولسيوني دانه‌اي

تهيه نانوذرات كامپوزيتي هسته-پوسته سيليكا/پلي (استايرن-متيل‌متاكريلات-اكريليك‌اسيد) به روش پليمريزاسيون امولسيوني دانه‌اي

اكريليك‌اسيد - نانوذرات سيليكا – كپسول‌داركردن – پليمريزاسيون امولسيوني دانه‌اي

ساخت غربال ملكولي كربني از پوست گردو به منظور تهيه  نيتروژن خالص از هوا با انتخاب پذيري بالا

غربال مولكولي كربني- انتخاب پذيري- ظرفيت جذب

تعيين منحني بهينه دما در رآکتور جفت شدن اکسايشي متان به منظور بيشينه¬سازي توليد اتيلن

OCM، کنترل بهينه، منحني بهينه دما، تابع معيار

اندازه گيري اسيد هاي چرب شير و خامه

اسيد هاي چرب- شير - خامه- قطر گويچه چربي

كاربرد تكنيك معكوس براي تعيين ضريب نفوذ وابسته به رطوبت در چوب

دفع- ضريب نفوذ- روش معكوس- رطوبت- چوب

مطالعه فرآيند انتقال جرم در تقطير غشايي اسمزي و بررسي تاثير پارامترهاي فرآيندي

تقطيرغشايي اسمزي-انتقال جرم-شار غشا

مطالعه و بررسي تاثير شرايط بلورسازي بر نرخ رشد كريستال سولفات پتاسيم در بستر شارانيده

بلورسازي- سولفات پتاسيم- فوق اشباع، انتقال جرم

Implementing optimal control policy for a fixed bed heterogeneous catalytic reactor

optimal control, fixed bed reactor, dynamic optimization

نقدي بر برنامه جديدآموزشي دوره کارشناسي رشته  مهندسي شيمي

 آموزش مهندسي شيمي، چارت جديد مهندسي شيمي

Effects of Space Velocity on Direct Synthesis of Dimethyl from Synthesis gas

Dimethyl Ether Synthesis, Space Velocity, Bi-functional Catalyst

دي متيل اتر (DME): کاربردها، اهميت و فرآيندهاي توليدآن

bifunctional catalyst- direct synthesis- dimethyl ether                                

روشي جديد براي تهيه كاتاليست‌هاي دوكاره توليد مستقيم دي‌متيل‌اتر از گاز سنتز

دي متيل اتر- كاتاليست دوکاره-روش تهيه

مدلسازي نحوه افزايش دماي واحد تبديل كاتاليستي نفتاجهت ثابت ماندن عدد اكتان در ميزان خوراك ثابت

naphta reforming, deactivation, catalyst

Fed-batch fermentation of Bacillus sp. L2 for alkaline protease production using different feeding strategies

alkaline protease, Bacillus, fed-batch, constant rate feeding, linear feeding

Investigation of the partitioning behavior of plasmid DNA as a nanobioparticle in PEG/salt aqueous two phase system

aqueous two phase system, nanobioparticle, plasmid DNA , polyethylene glycol, potassium phosphate

کشت با تراکم سلولي بالاي اشريشيا کلي نوترکيب با استفاده از خوراک دهي نمايي، خطي و پله اي

فرايند کشت با تراکم سلولي بالا- خوراك دهي نمايي-خوراك دهي خطي- خوراك دهي پله اي- اشريشياکلي  نوتركيب

اثر دور همزن، دبي حجمي و هلدآپ فاز پراكنده بر توزيع اندازه قطرات در ميكسر-ستلر افقي

استخراج مايع،مايع - اندازه قطر قطرات -  مدل قطر قطره -  ديسپرشن(Dispersion)

اثر دور همزن، دبي حجمي و هلدآپ فاز پراكنده بر ارتفاع و طول ديسپرشن در ميكسرستلر افقي

ميكسر ستلر- ديسپرشن- استخراج مايع، مايع- مكانيسم جدايي فازها

جذب سرب از محلولهاي آبي بر روي جاذب پوست نارنج

جذب - پوسته نارنج - فلزات سنگين - سرب

بررسي اثر ارتقادهنده‌هاي مختلف بر كارايي کاتاليست Cu/ZnO/Al2O3 در سنتز متانول از گاز سنتز

كاتاليست سنتز متانول- ارتقادهنده‌- پيش‌ماده

شبيه سازي فرايند جذب دي اکسيد کربن توسط محلول سود در يک برج پر شده و بررسي تاثير پارامتر هاي عملياتي بر ميزان جذب

برج آکنه جذب - دي اکسيد کربن –هيدروکسيد سديم - مدلسازي - شبيه سازي

بررسي و مقايسه کارآمدي مدل‌هاي ترموديناميک آماري جذب سطحي مولکول‌هاي چنداتمي

جذب سطحي- مولکول‌هاي چند اتمي - مدل FSTA- انتروپي پيکره‌بندي

شبيه سازي سينتيکي جذب سطحي و تعيين مدل انتقال جرم در ‌فرآيندحذفH2S از گاز طبيعي توسط سيليكاژل آغشته به حلال NMP

جذب سطحي -   Pore Diffusion- سيليكاژل -  NMP- H2S

A Thermodynamic Model for Wax Deposition Phenomena

Wax precipitation, Wax appearance temperature, Equations of state

بررسي پارامترهاي موثر بر خالص‌سازي پلاسميد دي- ان- اي در سيستم دو فازي آبي پلي‌اتيلن‌گلايکول- سديم سيترات

سيستم دو فازي آبي، پلاسميد دي- ان- اي، آر- ان- اي

بررسي رژيمهاي جريان حبابي در بيوراكتور ايرليفت حاوي محيط مدل فرآيند گوگرد زدايي زيستي

 بيوراكتور ايرليفت با گردش داخلي  ، رژيم جريان حبابي يکنواخت، رژيم جريان حبابي غير يکنواخت، رژيم جريان ضربه ايي، ميکروامولسيون آب در ديزل

+ نوشته شده توسط فخرالدین معصومی یاسوج (گچساران) در جمعه بیست و نهم مرداد 1389 و ساعت 0:50 |
پروپوزال يا طرح تحقيق ، پيش نويس پ‍ژوهشي است كه شما مي بايست براي اخذ مدرك تحصيلي خود انجام دهيد. در پروپوزال ، شما به معرفي موضوعي كه براي پايان نامه خود انتخاب كرده ايد ، توضيح اهميت آن موضوع ، ذكر پ‍‍ژوهش هايي كه در گذشته در اين باره صورت گرفته ، و نتايجي كه فكر مي كنيد از تحقيق خواهيد گرفت می پردازيد. هم چنين روش يا روش هايي كه در پژوهش از آن ها بهره خواهيد گرفت را ذكر مي كنيد.

شكل پروپوزال بنا بر هدفي كه از آن داريد و يا به مقتضاي رشته تحصيلي شما مي تواند قدري متغير باشد. اما شكل بندي بنيادين آن ، همواره بايد شامل عنوان بندي های مشابه و بخش هاي زير باشد :

1- موضوع تحقيق ( Project Title )

ذيل اين عنوان مي بايست عنوان دقيق تحقيق خود را ذكر كنيد. براي مثال :

Project Title: Women Role in Southeast Thailand

 

2- توضيح موضوع و اهميت آن ( Importance and Statement of Topic )

در اين بخش مي بايست جوانب موضوع ، چگونگي ارتباط آن با رشته تحصيلي مورد نظر ، و اهميت موضوع به لحاظ علمي و كاربردي را توضيح دهيد. روشن کنید چرا این موضوع باید برای استاد راهنمای بالقوه ی شما جذاب باشد؟ چه مشکل یا مساله ی جدیدی را می خواهید مطرح کنید؟ و چرا حل آن مهم است؟

 

3- ادبيات تحقيق و پژوهش هاي مرتبط ( Review of Literature and Relevant Topics)

زير اين عنوان ، بايد توضيح مختصر اما جامعی همراه با رفرنس دهی صحیح آکادمیک (استاندارد هاروارد) درباره پژوهش هايي كه پيش از شما روي اين موضوع و موضوعات نزديك به آن انجام شده بدهيد. در اين بخش در واقع بايد به ذكر پژوهش هايي بپردازيد كه شما قصد داريد يافته هاي آن ها را تكميل كنيد ، اشتباهات آن ها را رفع نماييد و يا نتايج آن ها را رد كنيد. این قسمت باید به استاد راهنمای بالقوه ی شما اثبات کند که شما مطالعه و احاطه ی کافی به مطلبی که موضوع پژوهش است را دارید. بیشترین استفاده از منابع تحقیق (که در قسمت آخر می آیند)، چه کتاب باشند چه مقاله، نشریه، ویدئو یا هر مورد دیگر، در این قسمت انجام می شود.

 

4- اهداف و فرضيه ها ( Aims and Hypothesizes )

در اين بخش بايد به ذكر نتايجي بپردازيد كه فكر مي كنيد از تحقيق خواهيد گرفت. توضيح دهيد كه از انجام تحقيق چه هدفي داريد؟ به كدام سمت حركت مي كنيد؟ و فكر مي كنيد به كجا خواهيد رسيد؟ چه گزاره هایی را ممکن است رد یا اثبات کنید؟ باز هم توضیح دهید پژوهش شما دقیقاً چه کارآیی (هایی) خواهد داشت.

 

5- روش ها و ابزار هاي تحقيق ( Methodology )

در اين قسمت توضيح دهيد كه در انجام پروژه از چه روش هاي علمي سود خواهيد برد و چه ابزارهايي را براي رسيدن به اهداف تحقيق به خدمت خواهيد گرفت. این ها می بایست روش های استاندارد تحقیق باشند که در مورد خاص تحقیق شما کاربرد دارند.

 

6- منابع( References )

فهرستي از منابعي كه در نوشتن پروپوزال از آنها استفاده کرده اید، پایه ی مطالعات قبلی شما هستند یا اینکه فكر مي كنيد از آن ها استفاده خواهيد كرد را الفبايي و منظم كنيد و در اين بخش بياوريد. رفرنس دهی می بایست با استاندارد هاروارد منطبق باشد.

 

نكات مهم

 1- پروپوزال را با موضوع شروع نكنيد، بلكه عنواني مانند مثال زير را در روي جلد بياوريد و بعد متن پروپوزال را بنويسيد :

 

A PhD / Master Dissertation Proposal Presented to

The Department of Gerontology

Faculty of Gerontology

University Putra Malaysia

Presented By : Maryam Mobini

 

2- اين نكات را در مورد انتخاب و نگارش تيتر پروژه رعايت كنيد :

الف ) سعي كنيد موضوع روشن و ساده باشد. از خوشگل كردن عنوان تحقيق خودداري كنيد !

ب ) عنوان پروژه را به صورت خلاصه اي فشرده از آن چه در ذهن داريد در نظر بگيريد. سعي كنيد با همان يك جمله عنوان پروژه بتوانيد چارچوب كلي تحقيق و هدف هايتان را به خواننده منتقل كنيد. عنوان كار شما بايد كاملاً مشخص كند كه شما مي خواهيد چه چيز را و در چه شرايطي مطالعه كنيد.

پ ) در جمله بندي عنوان پروژه دقت كنيد تا چيدمان آن طوري باشد كه آن چه اصل موضوع تحقيق شماست از فرع آن قابل تشخيص باشد. به اين دو مثال دقت كنيد:

1- Red-haired Musicians and Their Preferences for Music Style

2- Music Style Preferences of Red-haired Musicians

 

در اين جا هر دو جمله ظاهراً يك مفهوم را منتقل مي كنند:"سليقه موزيسين هاي مو قرمز در انتخاب سبک موسيقي" . اما عملاً تفاوتي بين اين دو وجود دارد و آن هم اين است كه در جمله اول ، تعبير خواننده اين است كه توجه بيشتر ما به موزيسين هاي مو قرمز است و ما اول موزيسين هاي مو قرمز را بررسي مي كنيم و بعد به سليقه موسيقيايي آن ها مي پردازيم. اما در جمله دوم بر عكس ، اولويت به سبك هاي موسيقي و سليقه موسيقيايي داده شده و موزيسين هاي مو قرمز در درجه دوم قرار دارند.

ت ) سعي كنيد كلمات اضافي را از عنوان پروژه حذف كنيد . دو مثال زير در واقع يكي هستند ، اما شماره 2 مقبوليت بيشتري دارد :

1- The Systematic Development which has occurred during last 50 years and has Changed the face of Southeast Asia

2- Changes and Development in Southeast Asia

 ث) در هنگام انتخاب موضوع توجه کنید که موضوع تحقیق شما باید برای کسی که پروپوزال را بررسی می کند جذاب باشد و استفاده از بودجه ی دولتی جهت انجام آن پروژه معقول به نظر برسد. به عنوان مثال اگر موضوع تحقیق شما در مورد ایران باشد، برای دولت مالزی سرمایه گذاری روی شما به عنوان دانشجو هیچ گونه توجیهی ندارد. پس سعی کنید موضوعی انتخاب کنید که در مورد مسائل کلی یا در زمینه ی مسائل مربوط به کشور مالزی باشد.

 

3- در مورد (1)هدف هايي كه از تحقيق داريد و (2) ابژه اي كه براي مطالعه انتخاب كرده ايد (Objectives) حتماً دقت كنيد كه در رابطه كامل با هم باشند و در نگارش پروپوزال سعي كنيد كه اين رابطه را به خوبي نمايش دهید.

4- در زمينه چگونگي انتخاب روش تحقيق نيز ، وضع به همين ترتيب است. سعي كنيد مناسب ترين ، عملي ترين ، علمي ترين و هم خوان ترين روش را براي پژوهش مورد نظرتان انتخاب كنيد. 

5- پروپوزال را تميز و با بخش بندي مناسب تحويل دهيد. سعي كنيد مرز بين عنوان ها مشخص باشد و مطالب را بر روي 1 روي كاغذ A4 تايپ كنيد.

6- حجم پروپوزال میبایست برای دوره های کارشناسی ارشد حداقل 5 صفحه و برای دکتری حداقل 8 صفحه باشد. در این میان حداقل یک صفحه به ادبیات تحقیق و حداقل یک صفحه به منابع تحقیق اختصاص دهید. سعی کنید از منابع جدید و به روز (حداقل از سال 2000 به بعد) استفاده نمایید و همه ی منابع پروژه فارسی زبان نباشند. هم چنین توجه بفرمایید فونت استاندارد برای متن پروپوزالTimes and New Romans  با سایز 12  است.

7- از نوشتن موارد اضافه در پروپوزال ، مثل عريضه نويسي براي استاد راهنما و غيره ، جداً خود داري كنيد. از توضيح اضافه هم پرهيز كنيد.

8- در مورد نگارش انگليسي ، حتماً درباره متن پروپوزال با يك مترجم و يا كسي كه انگليسي ادبي را به خوبي مي داند مشورت كنيد. متن پروپوزال می بایست به لحاظ علمی و ادبی هیچ غلطی نداشته باشد.

9- پروپوزال را جدي بگيريد! سنجش علمي شما در واقع فقط از طريق پروپوزال ميسر است . پس تمام تلاش و دانش خود را براي تنظيم آن به كار بگيريد.

موفق باشید!

+ نوشته شده توسط فخرالدین معصومی یاسوج (گچساران) در چهارشنبه بیست و هشتم مرداد 1388 و ساعت 12:25 |

فهرست مطالب

 

عنوان                                صفحه                                                                                                            

 فصل دوم: مبانی  شبکه های عصبی مصنوعی---

2-1- مقدمه ---------------------------------- 22

2-2- معنای شبکه عصبی ------------------------ 23

2-3- تاریخچه شبکه های عصبی ------------------ 24

2-4- کاربرد شبکه های عصبی------------------- 26

 

عنوان                                صفحه                                                                                                           

2-5- مدل نرون ------------------------------- 27

2-5-1- مدل تک ورودی ------------------------  27

2-5-2- توابع محرک----------------------------- 29

2-5-3- مدل چند ورودی ------------------------ 29

2-5-3-1- فرم خلاصه شده ----------------------- 30

2-6- ساختار شبکه های عصبی ------------------- 31

2-6-1- شبکه تک لایه -------------------------- 31

2-6-2- شبکه های چند لایه --------------------- 32

2-7- تعریف لایه خروجی ------------------------ 33

2-8- پرسپترون -------------------------------- 35

2-8-1- پرسپترون تک لایه ----------------------- 35

2-8-2- شبکه های عصبی چند لایه پرسپترون(Multilayer Perceptron(M.L.P))   36

2-8-3- خصوصیات ساختار پرسپترون چند لایهM.L.P --- 38

2-9- فرآیند یادگیری شبکه عصبی --------------- 39

2-10- روشهای ﻣﺆثر در آموزش شبکه ------------- 42

2-10-1- روش آموزش پس انتشار خطای بیشترین شیب - 43

2-10-2- روش آموزش پس انتشار خطای مارکوآرت-لونبرگ--    49

2-11- آموزش الگو به الگو -------------------- 52

2-12- آموزش گروهی --------------------------- 53

2-13- ملاحظاتی در مورد آموزش شبکه ------------ 56

2-13-1- پردازش اطلاعات(Data Processing) ------------ 56

2-13-2- نحوه ارائه داده های یادگیری ---------- 57

2-13-3- انتخاب مقدار اولیه پارامترهای شبکه --- 58

2-13-4- تعمیم پذیری شبکه -------------------- 60

2-13-5- چند نکته در مورد تعمیم پذیری شبکه --- 61

2-13-5-1- تنظیم ----------------------------- 64

2-13-5-2- تنظیم خودکار پارامترها (روش Bayesian) - 65

2-13-5-3- روش توقف بهنگام(Early Stopping) ---------- 66

 

 

 

 تلفن :                                          09177410962        

 

    E-mail :   Fakhry1358@yahoo.com            Fakhry1979@yahoo.com     

+ نوشته شده توسط فخرالدین معصومی یاسوج (گچساران) در سه شنبه بیست و هفتم مرداد 1388 و ساعت 23:34 |
 

بيش از ۴۵۰ مقاله فارسي و لاتين در خصوص

 

كمومتريكس

 

شبكه عصبي مصنوعي و

 

استخراجهاي نقطه ابري شدن

 

و

 

هر نوع كتاب لاتين و فارسي (شيمي و مهندسي شيمي مهندسي مكانيك 

 

 برق جوشكاري  و غيره ) را از ما بخواهيد. 

 

 

حلال مشكل پايان نامه ها و سمينارهايتان هستيم.

 

MASOUMI1979@GMAIL.COM

 

 

۰۹۱۷۷۴۱۰۹۶۲

+ نوشته شده توسط فخرالدین معصومی یاسوج (گچساران) در شنبه نهم شهریور 1387 و ساعت 16:31 |